Obchodné podmienky

 

platné od 1.9.2017

 

1. Vysvetlenie pojmov:

Semester – časové obdobie, niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov, počas ktorých prebiehajú jednotlivé kurzy podľa ponuky Prevádzkovateľa kurzov zverejnenej na www.sancatanca.sk .

Kurz – ucelený počet  lekcií jedného druhu pohybovej alebo inej aktivity  v určitom časovom období (semestri)

Lekcia – výuková jednotka kurzu, v trvaní 45, 60, 75 alebo 90 minút.

Infolinka – zabezpečuje kontakt s uchádzačmi o kurzy. Kontaktné údaje Infolinky sú uvedené na www.sancatanca.sk v sekcii Kontakt a pod názvom Infolinka.

2. Prevádzkovateľ kurzu

2.1. Kurzy tanečného štúdia ŠancaTanca prevádzkuje BejbiŠanca občianske združenie, so sídlom Kempelenova 2, 841 04 Bratislava, IČO: 42 175 453.

(ďalej len „Prevádzkovateľ kurzu“).

3. Kurzovné

3.1. Kurzovné sa platí vopred v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe podkladu k úhrade, vydaným prevádzkovateľom kurzov.  Jednotlivé lekcie sú v cenách a trvaní zverejnenom v cenníku a rozvrhu aktuálneho semestra.

4. Nástup v priebehu kurzu

4.1. Nástup do prebiehajúceho kurzu je možný po dohode s Infolinkou a to do kurzov, ktoré nie sú plne obsadené. Kurzovné sa platí vopred na všetky zostávajúce lekcie do konca semestra.

5. Storno podmienky

5.1. V prípade odstúpenia od zmluvy účastníkom kurzu po zaplatení kurzovného je zostávajúca časť nespotrebovaného kurzovného nevratná. Účastník kurzu môže zostávajúce nevyčerpané lekcie preniesť na inú osobu.

6. Náhrada vymeškaných hodín

6.1. V prípade, že sa nemôže účastník kurzu zúčastniť jednotlivých lekcií, môže za seba poslať náhradu.

6.2. Vymeškané lekcie sa neskôr nedajú nahradiť.

6.3. V prípade neuskutočnenia sa niektorej z lekcií kurzu z dôvodu vyššej moci na strane Prevádzkovateľa kurzu (náhle ochorenie lektora / lektorky, úraz a pod... ), bude neuskutočnená lekcia nahradená v termíne zverejnenom na hlavnej stránke www.sancatanca.sk v sekcii "Náhrady".

7. Zmena lektorky / lektora kurzu.

7.1. Prevádzkovateľ kurzu si vyhradzuje právo na krátkodobú alebo trvalú zmenu lektora / lektorky počas prebiehajúceho kurzu. Nárok na vrátenie kurzovného alebo iná náhrada týmto účastníkovi kurzu nevzniká.

8. Vyhotovovanie záznamov

8.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov je zakázané vyhotovovať originál zvukovo-obrazového alebo iného záznamu lekcie, výučby tanca alebo tanečného predstavenia, a to bez ohľadu na to, či sa tanečné predstavenie alebo výučba tanca vykonáva v priestoroch ŠancaTanca alebo iných priestoroch, alebo v rámci verejných vystúpení účastníkov kurzu a/alebo lektoriek na spoločenských alebo iných podujatiach. Súhlas sa udeľuje formou písomnej zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).

8.2. V prípade porušenia tohto ustanovenia Obchodných podmienok účastníkom kurzu počas lekcie kurzu, môže prevádzkovateľ kurzu vykázať účastníka kurzu z tanečného štúdia (priestoru vystúpenia) bez možnosti náhrady prerušenej lekcie tanca (prerušeného predstavenia). V prípade opakovaného porušenia, môže prevádzkovateľ kurzu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s účastníkom kurzu. Účastníkovi kurzu v takomto prípade nevzniká náhrada nespotrebovaného kurzovného. Zároveň každý porušiteľ predmetného ustanovenia Obchodného zákonníka zodpovedá za porušenie práv výkonného umelca v zmysle autorského zákona. V prípadoch neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa použijú príslušné ustanovenia autorského zákona.

8.3. Účastník kurzu prihlásením alebo zapísaním sa do kurzu udeľuje Prevádzkovateľovi kurzu výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovávanie  jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, mobilný kontakt a e-mailová adresa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Súhlas na spracovávanie  osobných údajov (vrátane ich poskytovania osobám spolupracujúcim s Prevádzkovateľom kurzu, napr. jednotlivým lektorom, ktoré ich budú spracovávať) je udelený výlučne na účel súvisiaci priamo alebo nepriamo s prevádzkovaním kurzu a/alebo činnosťou Prevádzkovateľa kurzu. Účastník kurzu ďalej prihlásením alebo zapísaním sa do kurzu udeľuje Prevádzkovateľovi kurzu výslovný a dobrovoľný súhlas na zhotovovanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov týkajúcich sa účastníka kurzu počas priebehu kurzu (jeden záznam maximálne však v rozsahu 10 minút), a to za účelom interných potrieb Prevádzkovateľa kurzu a s ním spolupracujúcich osôb vrátane propagácie činnosti Prevádzkovateľa kurzu a s ním spolupracujúcich osôb, a to aj v masmédiách. Prevádzkovateľ kurzu je povinný vykonanie záznamu vopred oznámiť účastníkom kurzu a vykonať ho tak, aby v čo najmenšej miere rušil priebeh kurzu. Za uvedeným účelom je Prevádzkovateľ kurzu oprávnený vyhotoviť aj obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z akéhokoľvek celého podujatia organizovaného Prevádzkovateľom kurzu alebo v spolupráci s ním. Súhlas je udelený na dobu neurčitú (najneskôr však do pominutia účelu poskytnutia osobných údajov) a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať (nie však so spätnou účinnosťou). Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné a účastník kurzu má v tejto súvislosti k dispozícii všetky práva dotknutej osoby v zmysle § 20 Zákona (napr. za Zákonom stanovených podmienok právo vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vyžadovať likvidáciu osobných údajov po splnení účelu spracúvania alebo pri porušení zákona, podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení z neoprávneného spracúvania osobných údajov).

9. Záver

9.1. Tanec a pohybové cvičenia majú vo všeobecnosti blahodarný vplyv na zdravie. V prípade špecifických zdravotných potiaží je účastník kurzu povinný poradiť sa o vhodnosti takýchto aktivít so svojím lekárom. Prevádzkovateľ kurzu nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné zdravotné potiaže účastníka kurzu.